2018 MBSTS Sınav Sonuçları Açıklanma Tarihi! Diyanet

2018 MBSTS Sınav Sonuçları Açıklanma Tarihi! Diyanet

  • 11.04.2018 10:53:19
No icon

MBSTS 2018 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce adayın girdiği MBSTS sınavı ayrıntılı bilgiler haberimizde yer alıyor. MBSTS, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın kısa adıdır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca; 1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri, 2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler, 3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır.3 Mayıs 2018 tarihinde saat 16:30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.
Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir

2018 MBSTS CEVAPLARI

1- Meddi Lin
2- Tehaddi
3- Asım Kıraati
4- Küba
5- Zemahşeri’de olmayan İsrailiyat
6- Cemaatle namaz- Hanbeli,Şafi,Hanefi
7- İddet Hamilelik bitince
8- Hakimlerle ilgili literatür Edebül Kaza
9- Kefil olmayan şürket türü: İnan
10- Vadeli alınan malı peşin satmak: İne
11- Yanlış olan eşleştirme: Arafat-Şeytan Taşlama
12- Fasid olan alışveriş: vakti belli olmayan kira akdi
13- Sorumlu tutulmayan yemin: Yemini Lagv
14- Hz. Ömer’in müellefei kuluba zekat vermemesi: İstihsan
15- Zekatta aranmayan şart: Kıyemi
16- Umre olan hac: Temettu ve Kıran
17- Kefaret gerektirmeyen durum: Şevval orucunun misafirden dolayı bozulması
18- Nafile oruçlardan yanlış olan: Safer-Her ayın 13.14.15 orucu
19- Kaybolan çocuğa miras verilmesi: İstishab
20- Nafaka Sorusu: Çocuğun nafakası babaya aittir ve nafaka iddete kadardır
21- Ramazan geldiğinde oruç tutun ayetinden çocukların ve hastaların çıkarılması: Tahsis
22- Nazzam- Sarfe teorisi
23- Başka ilahların olmaması: Temanu delili
24- Maturidilerin Tekvin sıfatında farklı düşündüğü ekol: Eşariler
25- İnşaallah Müslümanım Diyen: Eşariler
26- Tevbe etmeden ölen ebedi cehennemlik, tevbe eden fasık diyen: Mutezile
27- Kadı Abdulcebbardan gelen Mutezile prensibi: Adalet
28- Kelimei Şehadetle Müslüman OIan Mary:Tahkiki
29- Eşarilein Halkul Efal ile ilgili kabul ettikleri teori: Kesb
30- Tefsirde önceki ve sonraki ayetle ilişki: Siyak-Sibak
31- Hakkında Sebebi nuzul olmayan: Habeşisatana Hicret
32- Batşei Kübra : Bedir
33- İki ayet arası ihtilaf: Müşkilül Kuran
34- Kuru Lafzının başka ayet veya hadisle açıklanması: Mücmel-Mübeyyen
35- Hannan b. Munkıza yapılan muamelenin fıkhi karşılığı: Hacir
36- Güneşe ve aya yeminde alakalı olamayan: edilecek yeminlere örnek verilmesi
37- Buharinin isnatsız verdiği hadis: Muallak
38- Norman hallerinde yalan söyleyenin rivayeti: Metruk
39- Tabiinin rivayeti: Maktu
40: Hadis tahammül ve eda yolları sorusunda sıralama: Mükatebe-Kıraat-İlam
41- Hadislerin yazımı ile ilgili hadislerin arasındaki tearuzu giderme yolu: Cem ve Telif
42- Hadis rivayetinde ravinin hadisleri unutmamasında sağlam olan tarafı: Zabt
43- İslam düşmanı olan ve öyle kalan: Mutim b. Adiyy
44- Hz. Ömer zamanında yapılmayan uygulama: Kadıl Kudatlık
45- Gazneli hükümdar: Sultan Mahmud
46- Ömer b. Abdulaziz’in yaptıkları: Mevali ile Arapları eşit kabul etmesi ve Hadis tedvinini emretmesi
47- Heyseminin Müsnedi kütübü sitteye katması: Zevaid
48- Hudeybiyede iptal edilmek istenen madde: Medineye gelen müslümanların iadesi
49- Özellikleri verilen dinler: Sihizm-Caynizm
50- Müceddidlik-Nebilik üzerine kurulan mezhep: Kadiyanilik
51- Yahudi Kutsal kitabı- Tanah
52- Mehdilik ve imamet üzerine kurulan mezhep: İsnaeşeriyye
53- Safevi mezhebi: İsmailil
54- İbni Mesudun Ekolü: Rey ve İctihad
55- İslamiyyetten Önce Gassaniler: Putperesti sonra Hristiyan oldu?
56- Kadıköy Konsili İle Kapatılan Kilise: Süryani ?
57- Abdullah B. Ubeyye: Hayber?
58- Mesbukun Durumu?
59- İ. Malik Medine Ehlinin Ameli?
60- Vaciple Farz Arasındaki Fark?

Yorumlar