Maliye Bakanından Öğretmenlere Kötü Haber

Maliye Bakanından Öğretmenlere Kötü Haber

  • 31.05.2018 13:08:10
No icon

 

Mailye bakanlığı öğretmenleri üzecek bir karar verdi. Bakanlığın Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB)'e verdiği görüş yazısında, sözleşmeli öğretmenin sağlık özrü kapsamında atamasının yapılmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. "Ombudsmandan (KDK) sözleşmeli öğretmene sağlık özrü verilsin kararı" haberimizde yer verdiğimiz Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) 18745356-101.07.04-E.5821 sayılı ve 03/04/2018 tarihli kararında; 
Milli Eğitim Bakanlığının görev alanı çerçevesinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla getirilen sözleşmeli öğretmenlik uygulaması kapsamında, ilgili mevzuatta atananların 4 yıl süreyle başka yere atanmayacağı yönünde bir hüküm bulunsa da, sözleşmenin imzalanmasının sonrasında ortaya çıkan ağır sağlık sorunları nedeniyle ilgililerin yaşadıkları mağduriyetler karşısında, insan yaşamının kutsallığının bir yansıması olan sağlık hakkını konusundaki Anayasal hükümleri ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde yer alan taahhütlerimizi dikkate alarak ve çocuğun yüksek yararı göz önünde bulundurularak, sosyal devlet olmanın ve ölçülülük ilkesi ile hakkaniyet ilkesinin bir gereği olarak, Ağrı ilinde başvuranın eşinin tedavisinin yapılabileceği bir hastanenin bulunmadığı, İstanbul ilinde başvuran öğretmenin branşında ihtiyaç da olduğundan ilgililere idare tarafından gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği değerlendirilerek; 

Milli Eğitim Bakanlığının görev alanı çerçevesinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla getirilen sözleşmeli öğretmenlik uygulaması kapsamında, ilgili mevzuatta atananların 4 yıl süreyle başka yere atanmayacağı yönünde bir hüküm bulunsa da, sözleşmenin imzalanmasının sonrasında ortaya çıkan ağır sağlık sorunları nedeniyle ilgililerin yaşadıkları mağduriyetler karşısında, sosyal devlet olmanın ve hakkaniyet ilkesinin bir gereği olarak, ilgililere idare tarafından gerekli kolaylığın sağlanması gerektiği değerlendirildiğinden başvuranın atamasının, boş öğretmen kadrosunun da bulunduğu anlaşılan, eşinin tedavisinin devam ettiği İstanbul iline yapılması yönünde tavsiye kararı verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine ulaşıldığından, 
Eşinin sağlık durumu nedeniyle başvuranın atamasının İstanbul iline yapılması hususunda Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına, karar verilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı bu karar üzerine tavsiye kararına uymak yerine İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 22.01.2014 tarih ve 317169 sayılı yazıları ile; "Her ne kadar İstanbul ilinde matematik öğretmeni ihtiyacı bulunsa da İstanbul ili vizeli sözleşmeli öğretmen pozisyonunun 4 olduğu çalışan sözleşmeli öğretmen sayısının da 44 olduğu göz önünde bulundurulduğundan adı geçen öğretmenimizin bahse konu tavsiye kararı da dikkate alınarak ağrı ilinden İstanbul iline eşinin sağlık mazereti nedeniyle atanmasının yapılıp yapılmayacağı hususunda." Maliye Bakanlığından görüş istenmiştir. 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 07/05/2018 tarih ve 3745 sayılı görüş yazısı ile; "Bu İtibarla; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. maddesinde yer alan söz konusu madde uyarınca İstihdam edilen öğretmenlerin 6 yıl boyuncu başka bir yere atanamayacağına dair açık hüküm, 6328 sayılı Kanuna göre Kamu Denetçiliği Kurumunun verdiği kararların tavsiye niteliğinde olması ve hukuki bir bağlayıcılığının olmaması, Sağlık Bakanlığında uygulanan benzer istihdam türünde sağlık sebebiyle yer değişikliği talebinin reddine dair İşlemin yürütülmesinin durdurulması isteminin reddedilmesi göz önüne alındığından Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) önerdiği çözümün uygulanabilir nitelikte olmadığı ile ilgilinin İstanbul iline atamasının yapılamayacağının 6328 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre Kamu Denetçiliğine bildirilmesinin uygun olacağı." yönünde görüş bildirmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı da 21/05/2018 tarih ve 9881385 sayılı yazısı ile adı geçe sözleşmeli öğretmenin sağlık özrü kapsamında İstanbul iline atamasının yapılmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. 
İşte o yazı;

 

Yorumlar