YÖK Görevde Yükselme Sınavı Detayları Belli Oldu!

YÖK Görevde Yükselme Sınavı Detayları Belli Oldu!

  • 21.02.2019 10:30:09
No icon

2019 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına İlişkin Duyuru

019 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ MERKEZİ YAZILI SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Açıklamalarda yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı "YÖK", Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü "ÜNİVERSİTE", adına sınav organizasyonu yapılacak olan kurum ve kuruluşlar "KATILIMCI", sınava katılacak personel "ADAY" olarak anılacaktır.

22-27 Şubat 2019 tarihleri arasında ADAY'lar, ÜNİVERSİTE'nin Aday İşlemleri Sistemi

(https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) üzerinden sınav başvurularını yapacak ve 100 (yüz) TL sınav ücretini ödeyecektir. Ödeme işlemi, ÜNİVERSİTE'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav başvurusu esnasında kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarihler arasında başvuru sürecini tamamlamayan ADAY'ların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Sınav başvurusundan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan ADAY'ların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmamasının sorumluluğu ADAY'lara aittir.

18-22 Mart 2019 tarihleri arasında ADAY'ların kimlik bilgileri, sınava girecekleri yer, zaman bilgileri ve sorumlu oldukları sınav konularını içeren "Sınav Giriş Belgeleri", ÜNİVERSİTE tarafından Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ADAY'ların erişimine açılacaktır.

ADAY'ların sınavda uyması gereken kurallar Ek-1'de verilmektedir.

Görevde Yükselme Sınavı 80 (seksen) adet, Unvan Değişikliği Sınavı 50 (elli) adet soru içerecektir. Sınav soruları çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı olacak şekilde ÜNİVERSİTE tarafından hazırlanacak/hazırlatılacaktır.

Görevde yükselme sınavında soru dağılımı, YÖK'ün resmi internet sayfasında (www.yok. gov.tr) 13 Aralık 2018 tarihinde ilan edilen konu başlıklarından Anayasanın yükseköğretime ilişkin maddeleri ile yükseköğretim mevzuatından yaklaşık P, diğer konu başlıklarından da yaklaşık P şeklinde olacaktır. Unvan değişikliği sınavında ise ilgili alanlara ait sorular yer alacaktır.

Sınav, 23 Mart 2019 Cumartesi günü saat 14.00'da, ADAY'ların bağlı bulundukları kurum/kuruluşlarına göre belirlenmiş olan aşağıdaki tabloda yer alan 14 (ondört) sınav merkezinde tek oturum halinde gerçekleştirilecektir. ADAY'lar arasından ÜNİVERSİTE'nin Eskişehir dışında görev yapan personelinin sınav merkezleri, ÜNİVERSİTE tarafından belirlenecektir. ADAY'lar farklı bir sınav merkezi tercih edemezler.

Görevde yükselme sınavına katılan ADAY'lara 120 (yüzyirmi) dakika, Unvan Değişikliği sınavına katılan ADAY'lara ise 75 (yetmişbeş) dakika sınav süresi verilecektir.

ADAY'lar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadır. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlileri tarafından yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

Sayısı/Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak, yuvarlama yapılmayacak, puanın küsuratlı olması halinde virgülden sonra iki hane dikkate alınacaktır. Yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen soru(lar) olması durumunda, bu soru(lar) doğru kabul edilerek değerlendirmeye katılacaktır.

25-29 Mart 2019 tarihleri arasında sınav soruları ve cevap anahtarları, ÜNİVERSİTE'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ADAY'ların erişimine açılacaktır. Aynı tarihler arasında ADAY'lar tarafından sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazlarını yapacaklardır. Sınav uygulamasına ve sınav sorularına yönelik itirazlar hakkında yapılan değerlendirmenin sonucu, ÜNİVERSİTE tarafından ADAY'lara ve YÖK'e iletilecektir.

Sınav sonuçları, YÖK'ün resmi internet sayfasında ilan edilecek, YÖK tarafından KATILIMCI'lara iletilecek ve KATILIMCI'lar tarafından ADAY'lara ayrıca duyurulacaktır. ADAY'lar sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını, sınav sonuçları açıklandıktan sonra 5 (beş) işgünü içinde ÜNİVERSİTE'ye yapabileceklerdir. Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar hakkında ÜNİVERSİTE tarafından yapılan değerlendirme sonuçları ADAY'lara ve YÖK'e iletilecektir.

ADAY'lar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, yukarıda belirtilen süreler içinde, Aday İşlemleri Sisteminden çevrimiçi olarak erişilen "Sınav İtiraz Formu" vasıtasıyla yapacaklardır. Yapılan itirazların geçerli olabilmesi için ADAY'ların her bir itiraz türü için ilgili web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla ÜNİVERSİTE'ye KDV dahil 10 (on) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. Belirtilen tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

YÖK'ün resmi internet sayfası ve ÜNİVERSİTE'nin Aday İşlemleri Sisteminde yer alan duyurular, ADAY'lara tebliğ niteliğindedir.

Yazılı sınavdan sonra yapılacak olan sözlü sınav aşaması KATILIMCI'lar tarafından yürütülerek sonuçlandırılacaktır.

Ek-1. Sınav Kuralları

1. Sınav süresi, Görevde Yükselme Sınavı için 120 dakika; Unvan Değişikliği Sınavı için 75 dakikadır.

2. Sınavın ilk 50 dakikası ve son 15 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.

Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.

3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği

işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.

4. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, hesap makinesinde alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkan veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

5. Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine bırakınız.

6. Sınav süresince diğer adaylarla ve görevlilerle konuşmak, soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

7. Size verilen cevap kağıdının üzerindeki kimlik bilgilerinizi kontrol ediniz, ilgili alanları eksiksiz doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, kağıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan görevlileri uyararak size ait cevap kağıdını isteyiniz. Başkasına ait cevap kağıdı kullanan adayların sınavları geçersiz sayılır.

8. Cevap kağıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayanların sınavları geçersiz sayılır.

9. Cevap kağıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullananların sınavları geçersiz sayılır.

10. Cevap kağıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kağıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

11. Cevaplarınızı, cevap kağıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.

13. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhal sınav görevlilerine başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.

14. Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.

15. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanları eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

16. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Salon Sınav Tutanağı düzenlenerek ilgili adayların sınavları geçersiz sayılır:

a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

b) Çanta, cüzdan, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalar (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlar, cep telefonu, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, kamera, kulaklık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat, elektronik sözlük vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; metal içerikli eşyalar, her türlü kesici ve delici alet, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler, kağıt, kitap, sözlük, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, içecek (su hariç) ve yiyecek vb. gıda maddeleri, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (adayların sınav giriş belgesinde özel olarak belirtilenler hariç) yanında bulundurmak,

c) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

d) Cevapları, cevap kağıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,

e) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kağıdında işaretleme yapmak,

f) Sınav görevlileri tarafından adayın kimliğinden şüphe duyulması,

g) Cevap kağıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak,

h) Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,

i) Kendisi yerine başkasını sınava sokmak,

17. Sınav bitiminde, cevap kağıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.

Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kağıtları dikkate alınmayacaktır.

 

Yorumlar