Erdoğan'dan Öğretmenleri Ve Öğrencileri Sevindiren Açıklama

Erdoğan'dan Öğretmenleri Ve Öğrencileri Sevindiren Açıklama

  • 25.05.2018 8:18:31
No icon

AK Parti seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim sisteminde daha önce açıklanan tam gün değişikliğinin önümüzdeki yıldan itibaren okulların hazır hale getirilerek başlanacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmada "Önümüzdeki yıldan itibaren okullarımız tam gün eğitime geçebilecek hale gelecektir" dedi.

AK PARTİ'NİN EĞİTİMLE İLGİLİ MANİFESTOSU ŞÖYLE:

14 KAT ARTAN EĞİTİM BÜTÇESİ
Yatırımlarla ulaşmanın mümkün olduğuna işaret edildi. Türkiye'nin 2002 yılında toplam 9,3 milyar lira olan eğitim bütçesinin 14 kat artması sağlanarak 2018 itibarıyla 134,7 milyar liraya ulaştırıldığı vurgulanan beyannamede, AK Parti hükümetleri döneminde eğitime yapılan yatırımlar ve uygulamaya geçirilen politikalar sıralandı.

AK Parti, eğitimde kalite seferberliği başlatacak

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULACAK
Beyannameye göre, ayrıca eğitimde kalite güvence sistemi kurularak, eğitimin her kademesi ve bütün okul türleri için yüksek standartlar belirlenecek, ülke çapında okulların tamamını kapsayan eğitim kalite endeksi oluşturulacak. Okullar arasındaki kalite farkı asgariye indirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının kurumsal örgütlenmesi, eğitim sisteminin ulusal düzeyde politika belirleme, koordinasyon ve denetiminden sorumlu olacak ve katılımcılığı artıracak şekilde geliştirilecek.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇIKARILACAK
Okul türleri ve bölgeler arası başarı farklılıklarını azaltarak eğitimde fırsat eşitliğine bütün boyutlarıyla hayatiyet kazandırılacak.

Öğrencileri ilgi ve beceri alanlarına göre yönlendirme, etkili öğrenmelerini sağlama, becerilerini geliştirme ve geleceğe hazırlama hususlarında gerekli rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri etkin şekilde verilecek. Öğretmenlerin nitelikleri daha da iyileştirilecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacak.

EĞİTİM FAKÜLTELERİ YENİLENECEK
Öğretmen yetiştiren üniversitelerle iş birliği halinde öğretmen yetkinlik ve yeterliliklerinin geliştirilmesi çalışmalarına ivme kazandırılacak.

Öğretmen Akademileri koordinasyonunda başta üniversiteler olmak üzere ilgili kuruluşlarla iş birliği yapılarak, öğretmenlere ihtiyaç duydukları nitelikli hizmet içi eğitim verilecek. Profesyonel Okul Yöneticiliği uygulaması başlatılacak. Eğitim fakülteleri yeniden yapılandıracak ve müfredatı yenilenecek.

AK Parti, eğitimde kalite seferberliği başlatacak

İKİLİ EĞİTİME SON
Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavlarında ve üniversiteye giriş sınavlarında temel beceriler ölçülecek. Okulları sınav merkezli yarışma alanlarından çıkarıp öğrencilerin mahallinde gidebildikleri sosyal, kültürel, sanatsal, edebi ve akademik yönlerinin keşfedildiği, geliştirildiği ve değer bulduğu doğal yaşam alanları haline getirilecek.

Tüm okullarda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar ikili öğretime son verip okullarda tam gün eğitime geçilecek.

REKABET GÜCÜ YÜKSELTİLECEK
Üniversiteler, öğretim üyesi yetiştirme ve araştırma altyapıları dikkate alınarak kategorilere ayrılacak. Kategoriler, özerklik düzeyleri bakımından farklılaşacak ve bu düzeylerin üniversitelerin ihtisaslaşmasına ve kamu kaynağının transferine esas teşkil etmesi sağlanacak.

Özel üniversitelerin kurulmasına ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkiye'de, Türkiye'deki üniversitelerin de yurt dışında faaliyet göstermelerine imkan verilecek. Üniversitelerin, uluslararası öğrenci ve öğretim üyeleri nezdinde cazibesini artırması sağlanarak uluslararası rekabet gücü yükseltilecek.

AK Parti, eğitimde kalite seferberliği başlatacak

LİSANÜSTÜ BURSLAR ARTIRILACAK
Sayıları sürekli artan üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın verdiği lisansüstü eğitim burslarının sayıları artırılacak, YÖK bünyesinde tema odaklı yeni lisansüstü burs programları oluşturulacak.

İş gücü talebi ile iş gücü arzı arasındaki uyum artırılacak. Meslek yüksekokulları mezunlarının diplomalarında yer alan program adları ile meslek tanımlamalarındaki farklılıklar giderilmek suretiyle  öğrencilerin kamu ve özel sektörde iş bulmaları kolaylaştırılacak.

YÜKSEKÖĞRETİM ÇERÇEVE YASASI
Türkiye, yükseköğretimde çok önemli bir marka olacaktır ifadesinin yer aldığı AK Parti'nin seçim beyannamesine göre, mevcut üniversitelere ilave olarak bundan sonra kurulacak yeni üniversite ve fakülteler için öğrenci ve öğretim elemanı sayısı ile kurulmuş bulunan fakültelerin doluluk oranları gibi objektif kuralları baz alan bir mekanizma geliştirilecek.

Üniversitelerin kapasiteleri, gelişim, yetkinlik düzeyleri ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alarak güçlendirilecek ve ihtisaslaşmaları desteklenmeye devam edilecek. Üniversite yönetiminin özerklik ve hesap verebilirlik temelinde yeniden örgütlenmesini sağlayan reformcu anlayışla yeni Yükseköğretim Çerçeve Yasası hazırlanacak.

AK Parti, eğitimde kalite seferberliği başlatacak

ÖZEL SEKTÖRÜN PAYI ARTIRILACAK
Eğitimde özel sektörün payı fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde teşvik edilerek artırılacak. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için yürütülen politikalar güçlendirilerek uygulamaya devam edilecek.

Engelli bireylerin okul ve kurumlara erişimini sağlayacak şekilde gerekli mekansal düzenlemeler önemli oranda tamamlanacak. Eğitime erişimde sorun yaşayabilecek bütün öğrencilere yönelik gerekli tedbirler alınacak, taşımalı eğitim hizmeti verilmeye devam edilecek.

Şehit ve gazilerin emaneti çocukların eğitim hizmetlerinden pozitif ayrımla yararlanmalarına imkan sağlayan politikalar uygulanması sürdürülecek. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen burs tutarı ve yararlanan öğrenci sayısı artırılacak. İlkokuldan üniversiteye öğrencilerin yurt sorununu tamamen çözülecek.

MESLEK VE TEKNİK LİSA MEZUNLARININ İSTİHDAMI ÖZENDİRİLECEK
Mesleki ve teknik liselere devam eden öğrencilere verilen eğitim kalitesinin artırıldığı, bu öğrenciler ile diğer liselerdeki öğrenciler arasındaki temel yetkinliklerdeki farkın kapatıldığı ve mezunlarının istihdam süreçlerinin de planlandığı politikalara öncelik verilecek. Mesleki ve teknik lise mezunlarının istihdamı özendirilecek.

Organize sanayi bölgesinde meslek lisesi kurulmasına yönelik başlatılan uygulama yaygınlaştırılacak. Mesleki ve teknik eğitim okul yönetim modeli geliştirilecek, yerel yönetimlerin ve sektör temsilcilerinin katılımı sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitimde lise ve yüksekokul programlarının beraber uygulandığı okullar hayata geçirilecek.

Uygulamalı eğitimler yaygınlaştırılarak, okul ve iş dünyası arasındaki iş birliği güçlendirilecek. Özellikle mesleki eğitimde özel sektörün rolü güçlendirilecek, odalar ve borsalara daha fazla sorumluluk verilecek.

AK Parti, eğitimde kalite seferberliği başlatacak

SPORTİF VE SANATSAL FAALİYETLERİN MİKTARINDA DEĞİŞİKLİK
Öğrenciler, sağlıklı yaşam kültürünü okul sıralarında öğrenecek ve bu sayede ilerleyen yaşlarda yaşayabilecekleri sağlık problemlerinden korunacak.

Sportif ve sanatsal faaliyetlerin miktarı ve çeşitliliği artırılacak. Her öğrencinin ilgi ve yeteneklerini erken yaşta keşfedip, bireysel farklılıklarına uygun şekilde kişisel gelişimlerine odaklanmaları, bu etkinliklere daha sağlıklı şekilde katılmaları sağlanacak.

Spor ve sanat gibi yetkinlik gerektirecek alanlarda, ortaöğretim kurumları bünyesinde ortaokullar açarak öğrencilerin bu dallarda nitelikli eğitim alması sağlanacak. Belirli bir spor, sanat veya meslek alanında eğitim ve öğretim yapan özel ihtisas alanlı tematik lise uygulaması yaygınlaştırılacak.

Yetenek taraması yapılarak yüksek zekalı çocuklara özel eğitim sağlayacak bilim ve sanat merkezleri kurulacak. Suriyeli tüm çocukların okullaştırılması sağlanacak.

Öğrenme süreçleri yakından izlenerek sosyal ve akademik olarak geride kalan çocuklar için erken uyarı sistemi oluşturulup çözümler üretilecek. Akademik ve sosyal yönden zayıf kalan çocuklar için özel destek ortamları ve araçları tahsis edilecek.

YURT SORUNUNA KÖKTEN ÇÖZÜM
Destekleme ve yetiştirme kurslarının sayısı artırılarak öğrencilerin herhangi bir kaynağa veya kuruma ihtiyaç duymadan okul bünyesinde eksiklerini tamamlama imkanı sağlanacak.

Profesyonel Okul Yöneticiliği uygulaması başlatılacak. İlkokula başlamadan önce her çocuğun en az bir yıl okul öncesi eğitim alması sağlanacak, yabancı dil öğrenimi daha etkin hale getirilecek.

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavlarında ve üniversiteye giriş sınavlarında temel beceriler ölçülecek. İlkokuldan üniversiteye öğrencilerin yurt sorunu tamamen çözülecek.

Yorumlar